Чертане план на къщата според Фън Шуй


Чертане план на къщата според Фън Шуй

Сега можем да започнем да привеждаме принципите на практика. С оглед да се поставим в най-благоприятна позиция в средата, трябва да приведем показанията на компаса към собствения ни дом.

Чертане на план

Като използвате милиметрова хартия, нанесете в съответен мащаб раз­мерите на всеки под на помещение, като маркирате външните стени, ниши, стълби, врати, прозорци и отбележите къде са банята, кухнята, тоалетна­та, кухненските уреди и камините или печките.

Чертане план на къщата според Фън Шуй

Разчитане на компаса

Свалете часовника, бижутата и металните предмети и застанете на място, където няма коли и метални конструкции.3астанете с гръб, но успоредно до входната врата и запишете показа­нието на компаса в градуси.

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕМ.

Компас с ясно означени осем посоки.

Транспортир.План на дома. Ако сте собственикът, със сигурност притежавате такъв. Ако не, необходимо е да начер­таете план, като са ви необходими измервателни ин­струменти и милиметрова хартия.

Линия.Молив, с който да чертаете основните линии, и раз­ноцветни моливи, пет на брой - зелен, червен, жълт, сив и тъмносин.Шаблон на багуа с нанесена върху нея информация.Начертайте план на вашето жилище, като маркирате разположението на прозорците, вратите, нишите, как­то и позицията на леглата и бюрата.

Компасът, транс­портирът, линията, цветните моливи и шаблонът на ба­гуа ще ви помогнат.

Отбележете посоката - например 125° югоизток, върху Вашия план. Вече сте готови да прехвърлите показанията на компаса към вашата багуа.Пренасяне на показанията на компаса на багуата

Поставете транспортира върху шаблона на багуата така, че 0° да се пада 6 долната част, означена като север, и определете осемте посоки.

След като сте определили в каква посока гледа входната Ви Врата, проверете я и в диаграмата с градусите.Отбележете посоката Върху шаблона.fуng-shui-razpolovenie

Пренасяне на посоките върху плана

Намерете центъра на плана. Отбележете основните стени по дължи­на и прекарайте линия през центъра им.Отбележете основните стени по ширина и прекарайте линия през цен­търа им.

Там, където линиите се пресичат, се намира центърът на дома ви. Ако жилището ви не е квадрат или правоъгълник, използвайте проекция, като удължите ширината с не повече от 50% за всяка посока.

Ако проекцията е по-вече от 50%, можете да разглеждате съответната посока като липсваща част. Поставете центъра на багуата в централната точка на плана, като ори­ентирате отбелязаната на багуата по­сока на входната ви врата в нейната проекция на плана.

Маркирайте осемте посоки върху плана и очертайте секторите.Пренесете цветовите означения.

Посоките изток-запад

Също както хората, така и къ­щите попадат в една от две­те групи (източна или запад­на). Определете към коя посо­ка се причислява къщата ви, като имате предвид посока­та, в която гледа входната ви врата.

Посоки за източната група: изток, север, югоизток, юг.Посоки за западната група: югозапад, северозапад, запад, североизток.

Хора с магическо число 1,3,4,9 попадат в източната група. Тези с магическо число 2, 5, 6, 7,8 са от западната група.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения